Framsida » Servicevillkor och registerbeskrivning

Servicevillkor och registerbeskrivning

FinancePal.se är en avgiftsfri tjänst som hjälper sina användare med lån och finansiering. Tjänsten upprätthålls av Summarum Media Ab. Summarum Media Ab (FO-nummer: 2823017-4) fungerar som registerförare för de personuppgifter som FinancePal.se:s användare, till exempel du, skriver in på FinancePal.se för att använda tjänsten samt för de personuppgifter som vi samlar in automatiskt om dig, då du använder vår tjänst. Som registerförare tar vi ansvar för alla personuppgifter som du ger till oss och för hanteringen av dem. Datasekretess är en fråga om förtroende, skyddandet av din integritet och dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi samlar in dina personuppgifter endast i den utsträckning som det är nödvändigt för oss att göra det. Vi gör det för att kunna producera den tjänst som du har beställt av oss och för att kunna ge dig en förstklassig kundupplevelse. Hur dina personuppgifter hanteras och avsikten med hanteringen redogörs för närmare i denna datasekretesspolicy.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar de personuppgifter som vi har samlat in om dig främst för att kunna erbjuda dig tjänsten FinancePal.se. För att vi ska kunna erbjuda dig tjänsten, måste vi fråga dig om sådana uppgifter som kreditinstituten behöver för att kunna bedöma din kreditvärdighet och besluta om du kan beviljas lån.

Vi hanterar även dina personuppgifter då vi administrerar, sköter, analyserar och utvecklar det avtalsförhållande som vi har ingått, till kundkommunikation samt till att uppdatera och upprätthålla dina personuppgifter. Vi kan även använda dina uppgifter för kundenkäter, till exempel för att utföra mätningar om kundtillfredsställelse.

Förutom till kundkommunikation kan vi använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive direktmarknadsföring, distansförsäljning och riktad marknadsföring genom analys av de uppgifter som samlats in om dig. Vi kan även använda dina personuppgifter till att planera och utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

Den lagenliga hanteringsgrunden för dina personuppgifter är antingen iakttagande av avtal, en berättigad fördel eller ditt samtycke till oss enligt det som beskrivs nedan.

Hanteringen av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna genomföra det avtal som vi har ingått med dig. Till exempel då du använder en låneförmedlingstjänst via FinancePal.se hanterar vi dina uppgifter för att vi ska kunna göra vårt jobb och förmedla din låneansökan till våra samarbetspartner. Hantering som baserar sig på en berättigad fördel är det frågan om till exempel då vi erbjuder dig en förstklassig kundupplevelse samt bästa möjliga innehåll på nätet och i nyhetsbrev. En berättigad fördel är det även då vi hanterar dina uppgifter till exempel av byråkratiska skäl samt för att bekämpa bedrägerier. Med ditt samtycke kan vi hantera dina personuppgifter för att sända elektronisk direktmarknadsföring.

Vilka uppgifter hanterar vi?

För personer som ansökt om lån via FinancePal.se kan vi hantera följande uppgifter samt ändringar i dessa uppgifter:

Basuppgifter, såsom kontaktuppgifter (e-postadress, postadress, telefonnummer), födelsetid och ålder, kön, språk samt FinancePal.se:s användarnamn och lösenord.

För att kunna erbjuda dig tjänsten kan vi samla in uppgifter av dig som har att göra med förutsättningarna för beviljande av lån, t.ex. låneansökningar och uppgifter om övriga lån, uppgifter om beviljandet av lån som ansökts via vår tjänst tidigare, inkomstuppgifter, uppgifter om förmögenhet och kreditupplysningar, uppgifter om arbete samt anställningsförhållandets längd och typ, uppgifter om utbildning, typ av boende, antal personer som bor i samma hushåll, antal barn under 18 år, för- och efternamn på make, maka eller sambo som bor i samma hushåll samt ändringar gällande dessa uppgifter.

Vi hanterar även uppgifter med anknytning till avtalsförhållandet mellan oss som vi behöver för att sköta kundrelationen. Dessa uppgifter är bl.a. tidpunkten när du anslutit dig till registret, läge (utifrån IP-adressen), tidszon, anslutningssätt, information om att du har öppnat ett e-postmeddelande och klickat på länkar i ett e-postmeddelande, reklamationer, respons samt övrig kontakt gällande din kundrelation, kommunikation och åtgärder inklusive sparade samtal, marknadsföringsåtgärder som riktats till den registrerade, användningen av dessa och uppgifter som getts i samband med dem, bankkontouppgifter för beviljande av lån, tillstånd och förbud mot direktmarknadsföring samt uppgifter om utnyttjande av elektroniska tjänster och innehåll, tekniska uppgifter som sänts från den registrerades webbläsare till registerförarens server (IP-adress, webbläsare, webbläsarversion) samt uppgifter med anknytning till kakor (cookies) som sänts till den registrerades webbläsare samt ändringar gällande dessa uppgifter.

Varifrån kommer uppgifterna vi hanterar?

Vi samlar in uppgifter av den registrerade då avtalsförhållandet inleds och under avtalsförhållandets gång, bland annat från låneansökningsblanketten och kundsamtal per telefon. Vi kan samla in uppgifter om dig om du deltar i marknadsföringskampanjer och -evenemang som vi ordnar. Även om du inte sänder in en låneansökan via oss, samlar vi in vissa uppgifter om dig automatiskt, då du besöker vår webbplats. Personuppgifterna kan samlas in och de insamlade personuppgifterna kan uppdateras även av våra samarbetspartner samt av myndigheter och företag som erbjuder tjänster gällande personuppgifter, till exempel företag som erbjuder uppdateringstjänster av kontaktuppgifter.

Besökaruppföljning och kakor

Vi använder sådana av våra samarbetspartners program på vår webbplats via vilka vi kan erbjuda eller som erbjuder tjänster eller funktioner å våra vägnar. Våra samarbetspartner får hantera uppgifter endast i den utsträckning genomförandet av deras uppgifter så kräver och de får inte dela eller använda uppgifterna till något annat ändamål. Med samarbetspartnernas hjälp samlar vi in uppgifter som vi använder till besökaruppföljningar, uppföljning av reklam, till att rikta om reklam och förbättra webbplatsens användarvänlighet.

Våra samarbetspartner kan spara tillfälliga och varaktiga kakor (cookies) på hårddisken i din dator. Kakorna är inte nödvändiga för att kunna använda webbplatsen. Du kan förhindra användningen av kakor med hjälp av webbläsarens inställningar. Detta görs vanligtvis i Inställningar-, Verktyg- eller Redigera-menyn. I inställningarna för din webbläsare kan du även ta bort de kakor som webbläsaren har sparat. För mer information om kakor eller hur du ska göra för att administrera eller radera dem, besök adressen allaboutcookies.org eller bekanta dig med instruktionerna för din webbläsare.

Utlämnande och överföring av uppgifter

Vid utlämnandet av uppgifter iakttas vid ifrågavarande tidpunkt gällande lagstiftning. Vi överlåter dina uppgifter endast i den utsträckning lagen tillåter eller förpliktar.

I regel översänds inga uppgifter från registret utanför EU:s medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida det inte är nödvändigt med tanke på behandlingen av personuppgifter i enlighet med ändamålen i denna datasekretesspolicy eller det tekniska utförandet av uppgiftshanteringen, varvid kraven i personuppgiftslagstiftningen iakttas i översändandet.

Efter att den kontakt som grundar sig på kundrelationen mellan oss upphör, kan dina personuppgifter överföras på det sätt som lagstiftnigen tillåter till vårt register för direktmarknadsföring. Detta under förutsättning att du inte har förbjudit att dina uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Skydd av registret och lagring av dina uppgifter

Vi använder oss av nödvändiga tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder för att garantera en informationssäker behandling av dina personuppgifter.

De uppgifter i registret som hanteras elektroniskt är skyddade med brandväggar, lösenord och nödvändiga inom branschen för tillfället allmänt godtagbara tekniska metoder.

Allt material, både manuellt och elektroniskt, förvaras i lokaler dit obehöriga inte har tillträde. Endast vissa av registerförarens anställda och vissa anställda i de företag som agerar på uppdrag av registerföraren och i registerförarens namn har tillträde till uppgifterna i registret genom en individuell användarrätt som beviljats av registerföraren.

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi står i kontakt med varandra på grund av kundrelationen. Efter detta raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter, såvida inte lagen ger oss rätt eller förpliktar oss att spara dina uppgifter under en längre tid. Vi kan även överföra dina uppgifter till vårt register för direktmarknadsföring, förutsatt att du inte har förbjudit att dina uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Din rätt att kontrollera behandlingen av dina personuppgifter

Enligt lagstiftningen om datasekretess har du rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns sparade i vårt register. Granskningsbegäran ska sändas skriftligen och undertecknad till den person som ansvarar för registerärenden till den adress som anges i denna datasekretesspolicy. Granskningsbegäran kan även göras personligen hos registerföraren. Vi kan ta ut en skälig ersättning för utlämnandet av uppgifter, om du använder din granskningsrätt fler än en gång per år eller om du ber att få fler kopior än en av dina uppgifter.

Du har när som helst rätt att förbjuda att uppgifter om dig används och utlämnas till direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att kontakta personen som ansvarar för registerärenden.

Du kan kontakta personen som ansvarar för registerärenden också om du tror att de personuppgifter vi hanterar är felaktiga, om du vill använda din rätt att korrigera uppgifter eller om du tror att vår rätt att hantera dina uppgifter har upphört.

Du kan alltid kontakta övervakningsmyndigheten.

Avslutningsvis

Ovan nämnda samarbetspartner kan tidvis förändras. Summarum Media Ab förbehåller sig rätten att göra ändringar och uppdateringar i denna datasekretesspolicy av denna eller av andra orsaker. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna datasekretesspolicy med jämna mellanrum, så att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för registerförarens registerärenden:

Aki Abe

info@summarum.fi

1. Bakgrund

Summarum Media Ab förmedlar och upprätthåller låneansökningsleads till sina samarbetspartner, dvs. till kreditförmedlare, banker och andra bolag som beviljar krediter, via tjänsten FinancePal.nu (”Tjänsten”).

Summarum Media Ab erbjuder själv inga låneprodukter eller fattar beslut om att bevilja lån och förmedlar inga låneprodukter. Summarum Media Ab tar emot låneansökan och förmedlar, efter att ha förbehandlat lånet (kreditgranskning), låneansökningsleaden vidare till sina samarbetspartner förutsatt att lånesökanden på basis av kreditgranskningen kan beviljas lån. Samarbetspartnerna tar själva direkt kontakt med Lånesökanden och Lånesökanden kan förhandla och ingå låneavtal med den samarbetspartner som Lånesökanden anser vara bäst.

Lånet erbjuds av Summarum Media Ab:s samarbetspartner och ett eventuellt avtal om lånet ingås alltid direkt mellan Lånesökanden och samarbetspartnern. Summarum Media Ab är under inga omständigheter avtalspart i låneavtalet och är därmed inte på något sätt ansvarig för lånet, för innehållet i avtalet om lånet eller för de skyldigheter eller det ansvar avtalet för med sig.

Dessa Allmänna servicevillkor (”Villkor”) tillämpas på Användaren av Tjänsten (”Användaren” eller ”du”), då Användaren använder Tjänsten.

2. Tjänsten och Användning av tjänsten

Tjänsten kan endast användas av personer som uppnått myndighetsåldern och av myndiga personer.

För Summarum Media Ab:s Användare av Tjänsten är tjänsten avgiftsfri.

Summarum Media Ab levererar Tjänsten sådan som den är och ger inga garantier för att Tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Summarum Media Ab förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsten eller i dess funktioner samt att tillfälligt stänga Tjänsten eller avbryta åtkomsten till den utan särskilt meddelande.

3. Registreringsuppgifter och kreditgranskning

Då du fyller i låneansökningsblanketten i Tjänsten, till exempel via Internet eller med en ansökningsblankett, sparas dina personuppgifter och uppgifter om lånet du ansöker om i Tjänstens kunddatabas. Summarum Media Ab behandlar uppgifterna i enlighet med Summarum Media Ab:s Datasekretesspolicy.

Personuppgifterna behandlas för att Tjänsten ska kunna genomföras. Uppgifterna skaffas direkt av Användaren då Användaren använder Tjänsten, ur offentliga register som upprätthålls av myndigheter eller andra instanser, ur samarbetspartnernas register samt ur kreditupplysningsregister som upprätthålls av olika instanser.

4. Begränsning av Summarum Media Ab:s ansvar

Summarum Media Ab avsäger sig allt ansvar för att Tjänsten fungerar, för samarbetspartnernas eventuella offerter, produkter och avtal som ingås om produkterna eller för arrangemang som uppstår på grund av användningen av Tjänsten.

Summarum Media Ab ansvarar inte för skador som beror på finländsk eller utländsk lagstiftning, myndigheternas agerande, krig, strejk, lockout eller motsvarande omständigheter som Summarum Media Ab inte råder över. Detta gäller även situationer i vilka Summarum Media Ab är föremål för ovanstående omständigheter.

Summarum Media Ab ansvarar inte för medelbar eller indirekt skada, såvida skadan inte har orsakats av Summarum Media Ab uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Summarum Media Ab är under inga omständigheter ansvarig för skadan, om orsaken till skadan inte ligger hos Summarum Media Ab.

När du ansöker om lån, är det viktigt att du kontrollerar dina exakta inkomster samt dina viktigaste levnadskostnader, så att du kan räkna ut en lagom stor månatlig betalningsrat till dig för kreditbeloppet du ansöker om. För att uppskatta dina levnadskostnader kan du till exempel ta hjälp av anvisningarna på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

5. Kontaktperson

Vid frågor angående dessa Villkor, kontakta vår kontaktperson:

Aki Abe

info@summarum.fi